For media

Odpovědi na nejčastější otázky
Ředitel společnosti odpovídá na nejčastější otázky týkající se projektu výstavby vodních elektráren v Kyrgyzstánu.
Prohlášení společnosti Liglass trading CZ s.r.o. k mediálním otázkám, kterými je společnost dotazována novináři
Vzhledem k probíhající mediální aféře "soukromá česká firma získala velký projekt v Kyrgyzstánu" a související snaze některých novinářů přiživit tuto kauzu naznačováním nekalých souvislostí, poskytuje Liglass trading CZ toto prohlášení.

Především vyjadřujeme údiv a trochu i smutek nad tím, že místo hrdosti nad skutečností, že česká firma byla úspěšná v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení, jsou hledány a naznačovány konspirativní teze, které mohou firmu a celý projekt poškodit. A to především proto, že tato velká a prestižní zakázka může přinést velký rozvoj bilaterálních obchodních vztahů a může otevřít dveře dalším českým investorům v regionu.

Základním kamenem úspěchu byla a je skutečnost, že společnost LTD CZ je přesvědčena o stabilním podnikatelském prostředí v Kyrgyzstánu, naprosto důvěřuje jeho politické reprezentaci a tomu, že přijaté závazky budou beze zbytku splněny v souladu s uzavřenou transakční dokumentací. Proto usilovala o získání této prestižní zakázky a investovala do přípravy výběrového řízení velkou energii a značné finanční částky.

Toto přesvědčení a důvěra pravděpodobně chyběly některým jiným podnikatelským subjektům, ať už státním nebo soukromým, které se do výběrového řízení nepřihlásily a teď se snaží situaci zvrátit.
LTD CZ

1. LTD CZ je vlastněna transparentním vlastníkem.

2. LTD CZ je společnost určená na realizaci konkrétního projektu investice do hydroelektráren v Kyrgyzstánu.

3. LTD CZ patří do skupiny firem ovládaných Mgr. Michaelem Smelikem (skupina). Tyto firmy se společně s jejich obchodními partnery podílely na realizaci energetických projektů z obnovitelných zdrojů po celém světě.

4. LTD CZ nečerpá dotace, subvence ani jinou další podporu.

5. LTD CZ nevyužívá služeb ČEB, EGAP, Czech trade ani jiných dalších podobných institucí spojených s českým státem.

6. LTD CZ není členem žádné oborové organizace.

7. LTD CZ je bezdlužná na daních ČR.

8. LTD CZ je soukromá společnost.

9. LTD CZ nemá nic společného s Liglass, a.s., ani majetkově ani personálně.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

10. LTD CZ se přihlásila do otevřeného výběrového řízení na investora výstavby vodních elektráren v Kyrgyzstánu.

11. LTD CZ splnila podmínky otevřeného výběrového řízení v Kyrgyzstánu. Zaplatila více než 1 mil USD na garančni vklad a související poplatky. Zpracovala, předložila a obhájila technickou dokumentaci k dílu.

12. LTD CZ vyhrála otevřené výběrové řízení v Kyrgyzstánu na investora výstavby vodních elektráren, a to v mezinárodní konkurenci více subjektů.

TECHNICKÁ ZPÚSOBILOST

13. LTD CZ působí na trhu v Kyrgyzstánu již 1 a půl roku a navázala na činnost svých partnerů, kteří v Kyrgyzstánu působí již 3 roky.

14. Skupina si na každý jednotlivý projekt outsoursuje lokální odborníky v daném regionu prostřednictvím EPC kontraktu.

15. LTD CZ při realizaci tohoto konkrétního projektu, kde vystupuje jako investor, využívá partnerství se společností GIDEPINVEST. GIDEPINVEST je renomovanou společností v oboru projektování a výstavby hydroelektráren a to především s působností ve středoasijském regionu.

16. LTD CZ již zpracovala technickou dokumentaci TEO na všechny vysoutěžené vodní elektrárny a v tuto chvíli již pracuje na TEO u hydroelektráren Vrchní Narynské kaskády.

FINANCOVÁNÍ

17. LTD CZ ve skupině s partnery projektu Green Capital a Pantheon mají s financováním energetických projektů z obnovitelných zdrojů bohaté zkušenosti.

18. LTD CZ má zdroje na financování projektu v Kyrgyzstánu již zajištěny.

19. LTD CZ do této chvíle již proinvestovala několik milionů USD.

20. LTD CZ je vázána obchodním tajemstvím z již uzavřených smluv o financování.

21. Financování celého projektu probíhá a bude probíhat z výlučně transparentních zdrojů.

Ответы на частые вопросы
Руководитель компании отвечает на часто задаваемые вопросы, касающиеся проекта строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане.
Заявление компании LIGLASS TRADING CZ, s.r.o. к вопросам задаваемым журналистами СМИ
В связи с наблюдающейся в некоторых СМИ аферой «частная чешская компания получила большой заказ в Кыргызстане», и связанными с этим попытками некоторых журналистов раздуть это дело намеками на нечестные обстоятельства, компания LIGLASS TRADING CZ, s.r.o. предоставляет следующую информацию:

Прежде всего хотим выразить недоумение и некоторую грусть по поводу того, что вместо гордости за чешскую компанию, которая была успешной в открытом международном тендере, имеют место попытки поиски и намеки на существование каких-то конспиративных теорий, которые могут нанести ущерб компании и целому проекту. Прежде всего потому, что этот большой и престижный тендер может привести к огромному развитию двухсторонних торговых отношений и может открыть двери другим чешским инвесторам в данном регионе.

Краеугольным камнем успеха был и остается факт, что компания LTD CZ уверена в стабильной бизнес-среде в Кыргызстане, полностью доверяет его политической репрезентации и верит, что принятые обязательства будут до конца исполнены в соответствии с документацией к сделке. Поэтому LTD CZ стремилась получить этот престижный контракт и инвестировала в подготовку к тендеру огромную энергию и значительные финансовые средства.

Этой уверенности и доверия наверняка не хватило иным хозяйствующим субъектам, государственным или частным, которые не приняли участие в тендере и теперь пытаются изменить ситуацию.
LTD CZ

1. Структура собственников LTD CZ является прозрачной.

2. Компания LTD CZ предназначена для реализации конкретного проекта инвестирования в гидроэлектростанции в Кыргызстане.

3. Компания LTD CZ принадлежит к группе компаний, контролируемых Мгр. Михаелем Смеликем (группа). Эти компании совместно с их деловыми партнерами принимали участие в реализации энергетических проектов с использованием возобновляемых источников по всему миру.

4. Компания LTD CZ не получает гранты, субсидии или иную поддержку.

5. Компания LTD CZ не пользуется услугами Чешского Экспортного Банка, EGAP, агентуры Чехтрейд или других аналогичных организаций, связанных с чешским государством.

6. Компания LTD CZ не является членом каких-либо профессиональных организаций.

7. Компания LTD CZ не имеет задолженности по налогам на территории Чешской республики.

8. Компания LTD CZ является частной компанией.

9. Компания LTD CZ не имеет ничего общего с компанией Liglass, a.s., ни финансово, ни персонально.

ТЕНДЕРÍ

10. Компания LTD CZ приняла участие в открытом тендере по поискам инвестора для строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане.

11. Компания LTD CZ исполнила условия открытого тендера в Кыргызстане, внесла гарантийный взнос в размере 1 млн USD и оплатила соответствующие сборы. Компания далее разработала, предоставила и обосновала техническую документацию к строительству.

12. Компания LTD CZ одержала победу в открытом тендере по поиску инвестора на строительство гидроэлектростанций, в котором принимали участие и несколько иных иностранных инвесторов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

13. Компания LTD CZ активна на территории Кыргызстана уже полтора года и продолжила деятельность своих партнеров, которые работали в Кыргызстане на протяжении трех лет.

14. Группа компаний будет реализовать каждый отдельный проект посредством привлечения местных специалистов на основе Engineering, Procurement, and Construction Contract (контракт на проектирование, закупки и строительство)

15. Компания LTD CZ при реализации данного конкретного проекта, в котором выступает в роли инвестора, будет пользоваться партнерством с компанией GIDEPINVEST, которая является известной компанией в области проектирования и строительства гидроэлектростанций прежде всего в регионе Центральной Азии.

16. Компания LTD CZ уже разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) на постройку всех гидроэлектростанций по результатам тендера и в настоящее время уже работает над разработкой ТЭО для гидроэлектростанций Верхненарынского каскада.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

17. Компания LTD CZ при сотрудничестве с партнерами проекта компаниями Green Capital и Pantheon имеют богатый опыт финансирования энергетических проектов с использованием возобновляемых источников.

18. Компания LTD CZ имеет гарантированный источник финансирования проекта в Кыргызстане.

19. На текущий момент Компания LTD CZ инвестировала несколько миллионов долларов США.

20. Компания LTD CZ обязана сохранять конфиденциальность в отношении договоров о финансировании.

21. Финансирование целого проекта будет осуществляться исключительно из прозрачных источников.