Prohlášení společnosti Liglass Trading CZ s.r.o.

Prohlášení společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. k událostem v Kyrgystánu.

Заявление Компания «Liglass Trading CZ s.r.o»  
Prohlášení společnosti Liglass Trading CZ s.r.o.
 
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. настоящим заявлением объясняет ситуацию около заключенного договора на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС – 1 Верхне - Нарынского каскада гидроэлектростанций и договора по итогам успешного тендера на строительство десяти малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике.   Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. tímto prohlášením objasňuje situaci okolo uzavřené smlouvy na výstavbu Akbulunskoj GES a Narynskoj GES-1 Verchně-Narynské kaskády vodních elektráren a smlouvy z úspěšného tendru na výstavbu deseti malých vodních elektráren v Kyrgyzské republice.
 
     
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. до сих пор не осуществила запланированный платеж в размере USD 37.000.000 в пользу кыргызской стороны в связи с ниже указанными основаниями:
1. Кыргызская сторона, несмотря на повторные требования, до сих пор незаконно удерживает подлежащий возврату гарантийный взнос в размере USD 1.147.720, который должна была вернуть компании Liglass Trading CZ s.r.o. не позднее 11 августа 2017 года.
 
2. Кыргызская сторона скрыла от компании Liglass Trading CZ s.r.o. принципиальное препятствие реализации проекта, из-за которого предыдущий инвестор – компания РусГидро в настоящее время ставит под угрозу арбитражного разбирательства с Кыргызской республикой весь проект и возврат инвестиций.
 
3. Кыргызская сторона не действовала в соответствии с заключенным договором, поскольку не предприняла никаких усилий для ограничения ущерба в случае воздействия внешних факторов, т.е. форс-мажорных обстоятельств, а также не воспрепятствовала утечке конфиденциальной информации. Представители кыргызской стороны даже не приняли участие в запланированных с целью поиска разумного решения возникшей ситуации переговорах.
  Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. doposud neprovedla plánovanou platbu USD 37.000.000 kyrgyzské straně, a to z následujících důvodů:
 
 
1. Kyrgyzská strana přes opakované výzvy doposud neoprávněně zadržuje vratnou finanční záruku USD 1.147.720, kterou byla povinna společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. vrátit nejpozději 11. srpna 2017.
 
 
 
2. Kyrgyzská strana zatajila před společností Liglass Trading CZ s.r.o. zásadní překážku realizace projektu, kvůli které předchozí investor RusHydro nyní ohrožuje celý projekt a návratnost investic arbitráží proti Kyrgyzské republice.
 
 
 
 
3. Kyrgyzská strana nepostupuje dle uzavřené smlouvy, když nevynaložila žádné úsilí k zamezení škod v případě vnějšího zásahu tzv. vyšší moci ani nezabránila úniku důvěrných informací.
Představitelé kyrgyzské strany se ani nezúčastnili plánovaného jednání za účelem nalezení rozumného řešení situace.
 
     
При таких обстоятельствах компания Liglass Trading CZ s.r.o. должна была действовать с должной осторожностью, однако вместо необдуманного расторжения договора приняла решение с учетом возникших препятствий и из соображений осторожности приостановить выплату суммы в размере USD 37.000.000, чтобы избежать блокирования своих инвестиций и инвестиций своих партнеров в проект, находящийся под угрозой арбитражного разбирательства.   Za těchto okolností byla společnost Liglass Trading CZ s.r.o. povinna se zachovat jako řádný hospodář a aniž by smlouvy unáhleně vypovídala, rozhodla se s ohledem na vzniklé překážky z opatrnosti pozastavit úhradu částky USD 37.000.000, aby neriskovala zadržení dalších svých investic či investic partnerů do projektu ohroženého arbitráží.
 
     
Подробное объяснение отдельных пунктов:   Podrobné vysvětlení jednotlivých bodů:
 
Ad 1) Невозвращение гарантийного взноса
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. отправила в общей сложности три письменных извещения: 11 августа 2017 года, 17 августа 2017 года и последнее 14 сентября 2017 года с требованием о возврате гарантийного взноса в размере USD 1.147.720, внесенного с целью участия в тендере на строительство гидроэлектростанций в Кыргызской Республике.
Условия для возвращения гарантийного взноса уже были исполнены и срок исполнения обязательства кыргызской стороны вернуть этот взнос компании Liglass Trading CZ s.r.o. истек 11 августа 2017 года. Кыргызская сторона, однако, вероятно попала под воздействие медиального давления, и без дополнительных объяснений своих действий гарантийный взнос до сих пор не вернула.
  Ad 1) Nevrácení finanční záruky
 
Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. odeslala celkem tři písemné upomínky ze dne 11. srpna 2017, dále 17. srpna 2017 a naposledy 14 září 2017 k vrácení finanční záruky celkem USD 1.147.720 složené za účelem účasti v tendru na výstavbu vodních elektráren v Kyrgyzské republice.
 
 
 
Podmínky pro vrácení záruky již byly dávno naplněny a závazek kyrgyzské strany vrátit záruku společnosti Liglass Trading CZ s.r.o.
byl splatný dne 11. srpna 2017. Kyrgyzská strana však zřejmě podlehla mediálnímu nátlaku, a aniž by své jednání blíže vysvětlila, záruku do dnešního dne nevrátila.
 
     
Доказательством ненадежности и недостоверности кыргызской стороны было вопиющее нарушение постановления правительства Кыргызской Республики № 175 от 24 марта 2017 года, которым компания Liglass Trading CZ s.r.o. была однозначно заверена о возврате гарантийного взноса в размере USD 1.147.720 в установленном сроке. Возврат внесенного гарантийного взноса был также повторно официально подтвержден письмом Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики от 25 мая 2017 года.
 
Вопиющим является тот факт, что несмотря на официальные заявления наивысших представителей Кыргызской Республики до сегодняшнего дня обязательство Правительства Кыргызской республики по возврату компании Liglass Trading CZ s.r.o. гарантийного взноса в размере USD 1.147.720 не было исполнено.
 
Грубое нарушение обязательств кыргызской стороной является значительным предупредительным сигналом не только для компании Liglass Trading CZ s.r.o., но и для потенциальных будущих инвесторов в Кыргызской Республике, поскольку даже гарантии наивысших государственных органов не являются для инвесторов достаточным гарантом соблюдения безусловных обязательств Кыргызской Республики. Опасения компании Liglass Trading CZ s.r.o., касающиеся возврата инвестиций, которые в соответствии с положениями соглашения зависят от незлоупотребления второй стороной своего положения и честного исполнения договоренностей, к сожалению, оказались оправданными.
 
  Důkazem nespolehlivosti a nedůvěryhodnosti kyrgyzské strany bylo flagrantní porušení usnesení vlády Kyrgyzské republiky č. 175 ze dne 24. března 2017, kterým byla společnost Liglass Trading CZ s.r.o. výslovně ujištěna o vrácení finanční záruky USD 1.147.720 ve stanovené lhůtě.
 
Vrácení složené finanční záruky  bylo opakovaně přislíbeno i v oficiálním dopise Státního výboru pro průmysl, energetiku a využití nerostných surovin Kyrgyzské Republiky ze dne 25. května 2017.
 
 
 
Je zarážející, že i přes oficiální deklarace nejvyšších představitelů Kyrgyzské republiky nebyl ani do dnešního dne závazek vlády Kyrgyzské republiky vyplatit společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. vratnou finanční záruku USD 1.147.720 řádně splněn!
 
 
 
 
Toto hrubé porušení závazků kyrgyzské strany je významným varovným signálem nejen pro společnost Liglass Trading CZ s.r.o., ale i pro případné další budoucí zahraniční investory v Kyrgyzské republice, když ani garance těch nejvyšších státních orgánů nejsou pro investory dostatečnou zárukou dodržení nesporných závazků Kyrgyzské republiky. Obavy společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. o návratnost investic, které jsou dle dohody závislé na nezneužití postavení druhou stranou a poctivém plnění smluv, se bohužel ukázaly jako opodstatněné.
 
 
 
Ad 2) Арбитраж с РусГидро
В инвестиционном соглашении было оговорено, что после уплаты USD 37.000.000 кыргызская сторона обеспечит для компании Liglass Trading CZ s.r.o. передачу акций в размере 50% от предыдущего инвестора – компании РусГидро
в кыргызском акционерном обществе «Верхне-Нарынские ГЭС», которое является основной компанией при реализации целого проекта Нарынского каскада,
 
Кыргызское правительство ввело компанию Liglass Trading CZ s.r.o. в заблуждение и не информировало ее о том, что предусмотренная передача 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС» не была согласована с компанией РусГидро, и что действия осуществляются только на основании расторжения договора с РусГидро против его воли.
 
Нынешний русский инвестор – компания РусГидро - под угрозой международного арбитража неоднократно публично ставил под сомнение реализацию передачи 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС» и расторжения предыдущего договора правительством Кыргызстана. Ни один здравомыслящий предпринимательский субъект не может игнорировать такой серьезный риск, который бы мог вести к потере всех инвестиций компании Liglass Trading CZ s.r.o.
 
 
Ad 3) Не предоставление взаимодействия кыргызской стороной при решении ситуации.
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. после опубликования результатов тендера и заключения инвестиционных соглашений оказалась под непредвиденным давлением СМИ и кыргызских активистов, которые координированными действиями саботировали деятельность компании Liglass Trading CZ s.r.o., и прежде всего отговаривали ее партнеров от участия в проекте.
Мотивом этих нападок и медиальной кампании была, в первую очередь, нестабильная политическая ситуация в Кыргызской Республике после парламентских выборов, а также политический бой в связи с предстоящими президентскими выборами.
 
Большая часть этих атак стала возможной вследствие небрежности кыргызской стороны, которая не воспрепятствовала утечке конфиденциальной информации, например, о банках партнеров компании Liglass Trading CZ s.r.o., которые под давлением неправдивых обвинений или дезинформации из опасений о своей репутации превентивно отказались от сотрудничества с компанией Liglass Trading CZ s.r.o.
Ситуацию воспринимаем как результат нестабильной политической среды в Кыргызской Республике, которая ставит под угрозу какие-либо инвестиции. Деятельность этих третьих сторон, которые компания Liglass Trading CZ s.r.o. не вызвала своими действиями и не могла на них повлиять, компания Liglass Trading CZ s.r.o. оценивает как форс-мажорные обстоятельства, при этом договаривающиеся стороны были обязаны противодействовать действию таких обстоятельств. Кыргызская сторона, однако, не предприняла никаких действий с целью предотвращения возникновения ущерба в результате форс-мажорных обстоятельств, равно как не воспрепятствовала утечкам конфиденциальной информации, которые в результате оказали негативное влияние на реализацию проекта.
 
Возникшие сомнения о серьезности намерений кыргызской стороны исполнять свои обязательства по договору можно устранить только предоставлением дополнительных гарантий готовности Кыргызской Республики надлежащим образом исполнять свои обязательства, и прежде всего безотлагательным возвратом гарантийного взноса в размере USD 1.147.720.
 
Представители кыргызской стороны несмотря на повторные обращения компании Liglass Trading CZ s.r.o. не приняли участие в совместной встрече с целью поиска конструктивного решения наставшей ситуации. Все это несмотря на официальное приглашение вице-премьер-министра от 17 сентября 2017 года и его заверения о необходимости личной встречи, на которую представители компании Liglass Trading CZ s.r.o. лично направились в Кыргызстан, тем не менее представители кыргызской стороны на встречу не явились. Компания Liglass Trading CZ s.r.o. была до последней минуты готова вести переговоры о дальнейших совместных шагах в целях окончания проекта.
 
 
Вместо начала ожидаемых переговоров о решении ситуации, наивысшие представители Кыргызской Республики безосновательно, а самое главное, заранее (т.е. еще перед истечением срока оплаты USD 37.000.000) публично заявили о расторжении обоих инвестиционных соглашений, о чем компания Liglass Trading CZ s.r.o. узнала из СМИ.
 
  Ad 2) Arbitráž RusHydro
V investičních smlouvách bylo dohodnuto, že po úhradě USD 37.000.000 společností Liglass Trading CZ s.r.o. zajistí kyrgyzská strana převod 50 % podílu od předchozího investora RusHydro v kyrgyzské akciové společnosti Verchně-Narynské GES, páteřní společnosti pro realizaci celého projektu Narynské kaskády.
 
 
Kyrgyzská vláda však uvedla společnost Liglass Trading CZ s.r.o. v omyl a neinformovala ji o skutečnosti, že požadovaný převod 50 % podílu akcií  Verchně-Narynské GES nemá ze strany RusHydro odsouhlasený, a jedná pouze na základě vypovězení smlouvy s RusHydro proti jeho vůli.
 
Stávající ruský investor RusHydro pod hrozbou mezinárodních arbitráží opakovaně veřejně zpochybnil realizaci převodu 50 % podílu Verchně-Narynské GES a zrušení předchozí smlouvy kyrgyzskou vládou. Žádný racionálně uvažující podnikatelský subjekt nemůže ignorovat toto závažné právní riziko, které by v důsledku mohlo vést ke zmaření celé investice společnosti Liglass Trading CZ s.r.o.
 
 
Ad 3) Nesoučinnost kyrgyzské strany při řešení situace
 
Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. byla po zveřejnění výsledků tendru a uzavření investičních smluv vystavena nepředpokládanému tlaku médií a kyrgyzských aktivistů, kteří koordinovaným postupem sabotovali činnost společnosti Liglass Trading CZ s.r.o., a zejména odrazovali její obchodní partnery od účasti na projektu.
 
Motivem těchto útoků a mediálních kampaní byla v první řadě nestabilní politická situace v Kyrgyzské republice po parlamentních volbách a politický boj před nadcházejícími prezidentskými volbami.
 
Závažná část těchto útoků byla umožněna nedbalostí kyrgyzské strany, která nezabránila úniku důvěrných informací, a to například o bankách partnerů společnosti Liglass Trading CZ s.r.o., které se společností Liglass Trading CZ s.r.o. pod tlakem nepravdivých obvinění či dezinformací s obavou z poškození reputace preventivně ukončily spolupráci.
 
Situaci vnímáme jako výsledek nestabilního politického prostředí v Kyrgyzské republice ohrožující veškeré investice. Působení těchto třetích stran nezávisle na zavinění či vůli společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. lze označit za tzv. vyšší moc ve smyslu uzavřených smluv, přičemž smluvní strany měly povinnost účinkům takové vyšší moci zabránit. Kyrgyzská strana však neučinila ničeho pro zabránění škodlivým účinkům vyšší moci ani zabránění úniku důvěrných informací, které ve výsledku měly negativní dopad na realizaci projektu.
 
 
 
 
 
Vzniklé pochybnosti o vážnosti úmyslu kyrgyzské strany plnit své smluvní závazky lze napravit pouze poskytnutím dostatečných záruk připravenosti Kyrgyzské republiky řádně plnit své závazky a zejména bezodkladným vrácením splatné záruky USD 1.147.720.
 
Představitelé kyrgyzské strany se ani přes opakované výzvy společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. nezúčastnili společného jednání za účelem nalezení konstruktivního řešení nastalé situace. Přestože byla na základě oficiálního pozvání vicepremiéra ze dne 17. září 2017 a jeho ujištění o nutnosti osobního setkání pro další postup svolána schůzka, na kterou zástupci Liglass Trading CZ s.r.o. osobně vycestovali do Kyrgyzské republiky, představitelé kyrgyzské strany se na plánované jednání vůbec nedostavili. Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. byla do poslední chvíle připravena v zájmu dokončení projektu jednat o dalším společném postupu.
 
Místo zahájení očekávaného jednání o řešení situace však nejvyšší představitelé Kyrgyzské republiky bezdůvodně a hlavně předčasně (tj. ještě v době před uplynutím lhůty pro úhradu USD 37.000.000) veřejně deklarovali ukončení obou uzavřených investičních smluv, o čemž se společnost Liglass Trading CZ s.r.o. dozvěděla teprve prostřednictvím médií.
     
 
С учетом выше указанного и в связи с некорректными действиями кыргызской стороны нельзя упрекать компанию Liglass Trading CZ s.r.o. в том, что на основании обоснованных опасений компания приняла решение не рисковать окончательную потерю USD 37.000.000, а вместо этого после обращения к правительству Кыргызской Республики ожидала и ожидает начала переговоров о дальнейших совместных действиях.
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. несмотря на все выше указанные обстоятельства в доброй вере и с заинтересованностью в мирном решении ситуации снова обратилась к правительству Кыргызской республики с просьбой начать переговоры.
   
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nekorektní postup kyrgyzské strany pak nelze společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. vytýkat, že se na základě důvodných obav rozhodla neriskovat nenávratnou ztrátu dalších USD 37.000.000, ale po výzvě vládě Kyrgyzské republiky očekávala a nadále očekává zahájení jednání o dalším společném postupu
 
Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. přes všechny výše uvedené skutečnosti v dobré víře a se zájmem smírného vyřešení situace dnešního dne opětovně vyzvala vládu Kyrgyzské republiky k společnému jednání.

« Zpět