Doplnění informací k mezinárodní arbitráži

Doplnění informací k mezinárodní arbitráži

Заявление Компании «Liglass Trading CZ s.r.o», Чешская Республика, о возможности обращения в международный арбитраж   Prohlášení společnosti Liglass Trading CZ s.r.o. k možnosti se obrátit na mezinárodní arbitráž.
     
Компания «Liglass Trading CZ s.r.o», Чешская Республика, на заявление Правительства Кыргызской Республики о том, что Инвестиционное соглашение о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС – 1 Верхне- Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту «Строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике», реализуемому Правительством Кыргызской Республики и чешской компанией «Liglass Trading CZ s.r.o» по итогам  тендера, проведенного в соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2017 года № 155- р (далее – Инвестиционное соглашение), может быть расторгнуто в одностороннем порядке, заявляет, что это не соответствует действительности и вводит не только Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, но общественность в заблуждение. Данное заявление Компании «Liglass Trading CZ s.r.o», подтверждается следующими доводами.   Společnost Liglass Trading CZ s.r.o., Česká republika, k prohlášení vlády Kyrgyzské republiky o možnosti jednostranného odstoupení od  Investiční dohody o spolupráci při realizaci dodatečných investic do projektu výstavby, uvedení do provozu a provozování Akbulunskoj GES a Narynskoj GES-1 Verchně-Narynské kaskády vodních elektráren v Kyrgyzské republice k projektu „Výstavba malých vodních elektráren v Kyrgyzské republice“, který je realizován vládou Kyrgyzské republiky a českou společnosti Liglass Trading CZ, s.r.o. na základě výsledků výběrového řízení které bylo uskutečněno v souladu s Usnesením Vlády Kyrgyzské republiky č. 155-p ze dne 15. května 2017 (dále jen „Investiční dohoda“) uvádí, že toto prohlášení neodpovídá skutečnosti a uvádí v omyl nejen Prezidenta Kyrgyzské republiky a poslance Žogorku Keneša Kyrgyzské republiky, ale i veřejnost. Toto své prohlášení zdůvodňuje společnost Liglass Trading CZ s.r.o. níže uvedenými skutečnostmi.
.    
Статья 7 Инвестиционного соглашения гласит, что при возникновении между Сторонами споров в связи с толкованием, действительностью или исполнением Соглашения или любого его положения, Стороны примут все необходимые меры для разрешения таких споров путем переговоров в течение 3 (Три) месяцев.   Článek 7 Investiční dohody uvádí, že v případě vzniku mezi smluvními stranami sporů o výkladu, platnosti nebo plnění Dohody nebo jakéhokoli jejího ustanovení, smluvní strany podniknou veškerá nezbytná opatření za účelem vyřešení takového sporů prostřednictvím jednání v průběhu 3 (tři) měsíců.
При невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны переходят к претензионному порядку урегулирования спора. Сторона, получающая претензию, должна рассмотреть претензию в течение 3 (Три) месяца после ее получения и обязана уведомить другую Сторону о своем решении принять претензию или обсудить претензию или отказать в удовлетворении претензии.   V případě, že spor nebude možné vyřešit formou jednání, Smluvní strany začnou proceduru urovnání sporu. Smluvní strana, která obdržela vytýkací dopis, je povinná tyto výtky projednat v průběhu 3 (tři)  měsíců od jejích obdržení a oznámit druhé straně své rozhodnutí, zda výtky uznává, nebo je chce projednat, nebo je zamítne. 
Если возникший спор не урегулирован в соответствие с пунктами 7.1. и 7.2. статьи 7 Инвестиционного соглашения, такой спор подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.   Pokud spor není uregulován v souladu s ustanovení článků 7.1 a 7.2 Investiční dohody, takový spor musí být rozhodován způsobem, stanoveným legislativou Kyrgyzské republiky.
Таким образом, видно, что в случае не разрешения Правительством КР и Компанией «Liglass Trading CZ s.r.o», путем переговоров, то такой спор подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.   Z uvedeného vyplývá, že pokud Vláda Kyrgyzské republiky a společnost Liglass Trading CZ, s.r.o. nevyřeší spor pomoci  jednání, bude takový spor rozhodován způsobem, stanoveným legislativou Kyrgyzské republiky.
Законодательством Кыргызской Республики установлен порядок разрешения инвестиционных споров, в частности, статья 18 Закона КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике».   Legislativa Kyrgyzské republiky stanoví způsob rozhodování investičních sporů především v článku 18 zákona KR „O investicích v Kyrgyzské republice“.
 Статья 18 Закона КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» гласит следующее:   Článek 18 zákona KR „O investicích v Kyrgyzské republice“ uvádí následující:
 1. Инвестиционный спор разрешается в соответствии с любой применимой процедурой, предварительно согласованной между инвестором и государственными органами Кыргызской Республики, что не исключает использование инвестором иных средств правовой защиты в соответствия с законодательством Кыргызской Республики.  
  1.  1. Investiční spor může být vyřešen v souladu s jakýmkoli příslušným postupem, který byl dříve dohodnut mezi investorem a státními orgány Kyrgyzské republiky, což nevylučuje použití investorem jiných prostředků právní ochrany v souladu s legislativou Kyrgyzské republiky.
 2. При отсутствии такого соглашения инвестиционный спор между уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики и инвестором по возможности решается с помощью консультаций между сторонами. Если стороны не придут к мирному урегулированию спора в течение трех месяцев со дня первого письменного обращения за такой консультацией, любой инвестиционный спор между инвестором и государственными органами Кыргызской Республики разрешается в судебных органах Кыргызской Республики, если только в случае спора между иностранным инвестором и государственным органом одна из сторон не просит рассмотреть спор в соответствии с одной из следующих процедур путем обращения:  
  1.  2. V případě neexistence takové dohody, investiční spory mezi státními orgány Kyrgyzské republiky a investorem mohou být vyřešeny konzultacemi mezi stranami. V případě, že strany nedosáhnou mírového urovnání sporu do tří měsíců ode dne, kdy byla odeslána první písemná žádost o takovou konzultaci, jakýkoli investiční spor mezi investorem a státními orgány Kyrgyzské republiky je rozhodován před soudem Kyrgyzské republiky, jen pokud v případě sporu mezi zahraničním investorem a státním orgánem jedna ze stran nepožaduje, aby se spor rozhodoval v souladu s jedním z následujících postupů na základě podání žaloby:
 а) в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) на основании Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и подданными других государств или правил, регулирующих использование дополнительных средств для проведения слушаний Секретариатом центра; или    a) k Mezinárodnímu středisku ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) na základě  Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států nebo pravidel pro využívání dodatečných prostředků na slyšení u sekretariátu střediska; nebo
 б) в арбитраж или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд), созданный в соответствии с арбитражными правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по Международному торговому праву.    b) k rozhodčímu soudu nebo mezinárodnímu prozatímnímu rozhodčímu soudu (obchodnímu soudu) zřízenému v souladu s rozhodčími pravidly Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo.
 3. В случае если инвестиционный спор передается в арбитраж, упомянутый в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящей статьи, Кыргызская Республика отказывается от права требовать предварительного применения всех внутренних административных или судебных процедур до передачи спора в международный арбитраж.  
  1.  3. Pokud je investiční spor předán k rozhodčímu řízení uvedenému v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku, Kyrgyzská republika se vzdává práva požadovat předběžné uplatnění všech vnitřních správních nebo soudních postupů před předáním sporu do mezinárodní arbitráže.
 4. Любой инвестиционный спор между иностранным и отечественным инвесторами рассматривается в судебных органах Кыргызской Республики, если только стороны не придут к соглашению о любой другой процедуре для урегулирования споров, в том числе внутренним и международным арбитражем.  
  1.  4. Jakýkoli investiční spor mezi zahraničními a domácími investory, se rozhoduje před soudními orgány Kyrgyzské republiky jen v případě, pokud se strany nedohodnou na jakémkoli jiném postupu řešení sporů, včetně domácí a mezinárodní arbitráže.
 5. Споры между иностранными инвесторами и физическими, юридическими лицами Кыргызской Республики могут разрешаться по соглашению сторон в третейском суде, в том числе расположенном за ее пределами. В случае отсутствия такого соглашения споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.  
  1.  5. Spory mezi zahraničními investory a fyzickými, právnickými osobami Kyrgyzské republiky lze vyřešit na základě dohody stran před rozhodčím soudem, mimo jiné i mimo jeho území. V případě neexistence takové dohody jsou spory vyřešeny způsobem stanoveným legislativou Kyrgyzské republiky.
Таким образом, вышеизложенное показывает, что в соответствии с законодательством КР Компания «Liglass Trading CZ s.r.o», вправе обратиться:   Z uvedeného vyplývá, že společnost Liglass Trading CZ, s.r.o. má právo se obrátit:
 а) в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) на основании Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и подданными других государств или правил, регулирующих использование дополнительных средств для проведения слушаний Секретариатом центра; или    a) Na Mezinárodní středisko ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) na základě  Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států nebo pravidel pro využívání dodatečných prostředků na slyšení u Sekretariátu střediska
 б) в арбитраж или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд), созданный в соответствии с арбитражными правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по Международному торговому праву.    b) k rozhodčímu soudu nebo mezinárodnímu prozatímnímu rozhodčímu soudu (obchodnímu soudu) zřízenému v souladu s rozhodčími pravidly Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo.
     
     
 

« Zpět