Doplnění informací 8.10.2017

Společnost Liglass Trading CZ s.r.o., Česká republika se dne 5.10.2017  dostavila  na   jednání v souladu se zněním čl. 7 Investiční dohody

Společnost Liglass Trading CZ s.r.o., Česká republika se dne 5.10.2017  dostavila  na   jednání v souladu se zněním čl. 7 Investiční dohody ze dne 4 srpna 2017 o  spolupráci při realizaci dodatečných investic do projektu výstavby, uvedení do provozu a provozování Akbulunskoj GES a Narynskoj GES-1 Verchně-Narynské kaskády vodních elektráren v Kyrgyzské republice k projektu „Výstavba malých vodních elektráren v Kyrgyzské republice“,  který je realizován vládou Kyrgyzské republiky a českou společností Liglass Trading CZ s.r.o., na základě výsledků výběrového řízení, které bylo uskutečněno v souladu s Usnesením Vlády Kyrgyzské republiky č. 155-p ze dne 15. května 2017 (dále jen „Investiční dohoda“), které se uskutečnilo dne 5. října 2017 na Státním výboru pro průmysl, energetiku a využití nerostných surovin Kyrgyzské republiky  (dále jen „Státní výbor“) za účasti zástupců Stran Investiční dohody – Státního výboru, Kanceláře vlády Kyrgyzské republiky a společnosti Liglass Trading CZ s.r.o.
Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.», Чешская Республика. приняла участие в переговорах которые состоялись 5 октября 2017 в соответствии со статьей 7 Инвестиционного соглашения от 4 августа 2017 года о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС – 1 Верхне- Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту «Строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике», реализуемому Правительством Кыргызской Республики и чешской компанией «Liglass Trading CZ s.r.o» по итогам  тендера, проведенного в соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2017 года № 155- р,  (далее – Инвестиционное соглашение) в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее – Госкомитет) с участием Сторон Инвестиционного соглашения, в лице представителей Госкомитета, Аппарата Правительства Кыргызской Республики и  Компании «Liglass Trading CZ s.r.o.».
   
   
Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. děkuje tímto Kyrgyzské straně  za jeho organizaci.  Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.» настоящим выражает свою благодарность Кыргызской стороне за их организацию.
   
Vítáme, že kyrgyzská strana dodržuje smluvní ujednání a  jedná v souladu s článkem 7 Investiční dohody, kdy tento uvádí, že v případě vzniku mezi smluvními strany sporů o výkladu, platnosti nebo plněním Dohody nebo jakéhokoli jejího ustanovení, smluvní strany podniknou veškerá nezbytná opatření za účelem vyřešení takového sporů prostřednictvím jednání v průběhu 3 (tři) měsíců.
Мы приветствуем тот факт, что кыргызская сторона соблюдает условия соглашения и действует в соответствии со статьей 7 Инвестиционного соглашения, который говорит о том, что в случае возникновения между сторонами споров в связи с толкованием, действительностью или исполнением Соглашения, или любого его положения, стороны примут все необходимые меры для разрешения таких споров путем переговоров в течение 3 (три) месяцев
   
   
Na jednání byly diskutovány okruhy sporů mezi oběma stranami. Toto bude předmětem protokolu o jednání. Z tohoto jednání vzešly návrhy, o jejichž písemné zaslání Kyrgyzská strana požádala.
В ходе переговоров обсуждался круг спорных вопросов, возникших между сторонами. Перечень этих вопросов будет указан в протоколе переговоров. В ходе переговоров возникли предложения, которые по просьбе Кыргызской стороны будут ей направлены в письменном виде.
   
Na základě dohodnutého postupu při tomto jednání společnost Liglass Trading CZ s.r.o., Česká republika, zaslala písemně kyrgyzské straně návrhy, jež byly diskutovány během tohoto jednání. Mimo jiné bylo navrženo: На основании договоренности достигнутой во время переговоров, компания «Liglass Trading CZ s.r.o.» отправила Кыргызской стороне предложения, которые обсуждались на переговорах. Кроме прочего были внесены предложения:
   
-vytvoření pracovní skupiny za účelem urovnání situace vzniklé při zahájení realizace Investiční dohody. - создание рабочей группы для урегулирования ситуации, возникшей при начале реализации Инвестиционного соглашения
-varianty místa a času provedení dalších jednání. - варианты места и времени проведения дальнейших переговоров.
-doložení finanční způsobilosti a zaplacení 37 000 000 USD. - предоставление подтверждения финансовой состоятельности и оплаты 37 000 000 долларов США.
-řešení zadržené finanční záruky. - решение вопроса с возвратом удерживаемого гарантийного взноса
- řešení prohlášeni Rushydro o arbitráži k nároku provádět výstavbu projektu Akbulunskoj GES a Narynskoj GES - 1 Verchně- Narynské kaskády. - принятие решения о заявлении компании РусГидро о международном арбитраже  относительно права строительства проекта Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынскго каскада гидроэлектростанций.
- řešení problematiky vyšší moci. - решение проблематики обстоятельств непреодолимой силы
   
   
Kyrgyzská strana osobně předsedou Státního výboru požádala společnost Liglass Trading CZ s.r.o. o přípravu bodů k návrhu dodatku k investiční smlouvě. Návrh tohoto dodatku bude připraven v průběhu následujících 10ti dnů. Na příštích jednáních navrhujeme tento návrh projednat. Dodatek bude obsahovat řešení diskutované problematiky.
Кыргызская сторона в лице председателя Государственного комитета предложила, чтобы Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.». подготовить предложения по проекту дополнительного соглашения к Инвестиционному соглашению. Проект дополнительного соглашения будет подготовлен в течение 10 дней. На последующих переговорах предлагаем обсудить эти предложения. Дополнительное соглашение будет содержать решение дискутируемой проблематики.
   
Společnost Liglass Trading CZ s.r.o. oznamuje, že je připravena splnit veškeré závazky, které byly společností převzaty v rámci Investiční dohody. Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.», отмечает, что готова выполнить все обязательства, взятые в рамках Инвестиционного соглашения, в полном объеме

« Zpět